Nhà máy thủy điện Thượng Nhật

- Thời điểm khởi công: 04/2016

- Thời điểm đi vào vận hành: 12/2019

- Tổng mức đầu tư: 358 tỷ đồng.

- Công suất thiết kế: 11 MW

- Điện lượng trung bình năm: 38 triệu kWh.

- Doanh thu hàng năm: 48 tỷ đồng