NMKT và TQ vàng Đăk Blô

- Thời điểm khởi công: Tháng 11/2015.

- Thời điểm đi vào vận hành khai thác: Tháng 07/2016

- Tổng mức đầu tư: 150 tỷ đồng

- Công suất chế biến: 6.272-6.691 MW

- Sản lượng vàng khai thác: 18kg/năm

- Doanh thu hàng năm: 200 tỷ đồng

Other projects