Nhà máy thủy điện Đăk Xú

- Thời điểm khởi công: 12/2014

- Thời điểm đi vào vận hành: 11/2016

- Tổng mức đầu tư: 73 tỷ đồng.

- Công suất thiết kế: 3,0 MW

- Điện lượng trung bình năm: 15 triệu kWh

- Doanh thu hàng năm: 15 tỷ