Nhà máy thủy điện Đăk Gret

- Thời điểm khởi công: Tháng 09/2014.

- Thời điểm đi vào vận hành: Tháng 11/2015.

- Tổng mức đầu tư: 169 tỷ đồng.

- Công suất thiết kế: 3,6 MW

- Điện lượng trung bình năm: 20 triệu kWh

- Doanh thu hàng năm: 18 tỷ