NQ HĐQT V/v thay đổi danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
02603.868.119-0868.769.577
 dttholdings.vn@gmail.com