Nhà máy thuỷ điện Tà Vi

- Thời điểm khởi công: 2008

- Thời điểm đi vào vận hành: 2012.

- Tổng mức đầu tư: 120 tỷ đồng.

- Công suất thiết kế: 3,0 MW

- Điện lượng trung bình năm: 15 triệu kWh.

- Doanh thu hàng năm: 15 tỷ