Nhà máy thuỷ điện Đăk Pia

- Thời điểm khởi công: 2010

- Thời điểm đi vào vận hành: 09/2012

- Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng.

- Công suất thiết kế: 2,2 MW

- Điện lượng trung bình năm: 12 triệu kWh

- Doanh thu hàng năm: 15 tỷ đồng