Nhà máy thuỷ điện Đăk Ne

- Thời điểm khởi công: Tháng 12/2007.

- Thời điểm đi vào vận hành: Tháng 10/2010.

- Tổng mức đầu tư: 264 tỷ đồng.

- Công suất thiết kế: 8,1MW

- Điện lượng trung bình năm: 72 triệu kWh
- Doanh thu hàng năm: gần 80 tỷ