MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS.

Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

Một số hình ảnh tại phòng họp nơi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các cổ đông tham dự, khách mời nhận tài liệu họp và quà lưu niệm.  

Ông Võ Minh toàn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đoàn chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban thư ký được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Ngọc Tưởng – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Lê Xuân Thanh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Lê Văn Khoa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày các nội dung được trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Phan Duy Phước – Trưởng BKS Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Những hình ảnh trong quá trình thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

 

Bà Nguyễn Thị Hiền Vy – Trưởng Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Bà Lê Thị Hoài – Trưởng Ban thư ký trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

 

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng cổ đông và khách mời.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
02603.868.119-0868.769.577
 dttholdings.vn@gmail.com